Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Pháp Vân đi đàng Thánh Giá 2024

Sáng Chúa Nhật Lễ Lá, sau khi cử hành Thánh Lễ, Thiếu Nhi Gx Pháp Vân cử hành Đi Đàng Thánh Giá với sự tham dự đông đâỏ từ Ban phụ huynh, các sơ, các anh chị giáo lý viên cùng toàn thể các bạn thiếu nhi các lớp.